Polityka Cookies

z dnia 01.10.2021r.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas kwestią kluczową i dokładamy najwyższej staranności, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa podczas przetwarzania Państwa danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzana i ochrony danych osobowych Użytkowników przez Administratora. W Polityce uregulowano rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Administratora, sposób wykorzystania tych danych, prawa Użytkowników i kategorie podmiotów, którym dane są udostępniane. Polityka określa również środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych oraz sposób kontaktu w sprawie stosowanych przez Administratora środków i metod ochrony danych osobowych.

Podstawowe pojęcia

 • dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres email. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 • przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 • naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 • Użytkownik – osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez Administratora
 • Klient – podmiot, na rzecz którego Administrator świadczy usługi lub z którym zawarła umowę sprzedaży

 

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Augustyn prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Gekos Tomasz Augustyn pod adresem Olszanicka 8b/2, 30-241 Kraków, NIP: 738-183-14-33.

 

Regulacje prawne

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO, OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88).

 

Odbiorcy danych

Dostęp do danych osobowych posiada: Administrator, pisemnie upoważnieni pracownicy Administratora, jego współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Administratora.

Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

 • organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa,
 • innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. firmom logistycznym i transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe, podmiotom świadczącym usługi prawne, podmiotom obsługującym płatności
 • upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/współpracownikom.

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, za wyjątkiem następujących procesów, których szczegółowe zasady zostały wskazane przy ich opisach poniżej: „sklep internetowy”

 

Przysługujące Państwu uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00).

 

Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

Cele przetwarzania danych

Gromadzimy Państwa dane osobowe:

 • podczas wizyty na stronie internetowej https://gloryart.pl
 • podczas realizacji zamówienia,
 • podczas nawiązywania jakiegokolwiek kontaktu w tym odpowiadania na Państwa zapytania,
 • podczas dostarczenia towarów,
 • podczas przetwarzania płatności,
 • podczas zapobiegania niewłaściwemu korzystaniu z naszej strony internetowej
 • podczas procesu związanego z informowaniem Państwa o ponownej dostępności produktu.

 

Sklep internetowy https://gloryart.pl

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez:

 • założenie i obsługę konta na stronie internetowej https://gloryart.pl,
 • zawieranie z użytkownikiem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym https://gloryart.pl oraz ich wykonanie
 • zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • dokonywanie rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym https://gloryart.pl,
 • informowanie o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:
  • prowadzenie działań marketingu bezpośredniego – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego https://gloryart.pl z jego funkcjonowania – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie https://gloryart.pl, poczty elektronicznej, chatbota oraz telefonicznie,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu https://gloryart.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.

 

Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
 • przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży,
 • upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego https://gloryart.pl na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
 • wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora,
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,

Czy zobowiązani są Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Administratora usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez potencjalnego Klienta zakupów w sklepie internetowym https://gloryart.pl

 

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

 • Korzystanie ze sklepu internetowego https://gloryart.pl związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.

 

Marketing bezpośredni

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (prośby o wyrażenie opinii na temat produktów i usług organizowanych przez https://gloryart.pl) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO) – Działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10 ) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne (art. 172),
 • obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie https://gloryart.pl co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 

Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą:

 • do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze,
 • po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu, przez okres do 6 lat, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania otrzymywanie informacji marketingowych oraz odpowiedzi na przedstawione pytania w ramach formularza kontaktowego nie będzie możliwe.

 

Reklamacja, zwrot lub wymiana towaru

Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 • w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu reklamacji: przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu zwrotu lub wymiany zakupu: przyjęcia oraz realizacji dokonanego przez Państwa zwrotu lub wymiany zakupu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w odniesieniu do obu procesów, w celu:
  • wykonania zobowiązań prawnych, tj. w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży, co należy rozumieć jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą:

 • w odniesieniu do procesu reklamacji – do czasu upływu okresu rękojmi lub okresu gwarancji,
 • w odniesieniu do procesu zwrotu albo wymiany zakupu – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą dokonany został zwrot lub wymiana zakupu,
 • w odniesieniu do obu procesów: do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji albo przyjęcia i realizacji zwrotu lub wymiany zakupu zgodnie z polityką zwrotów i reklamacji obowiązujących w https://gloryart.pl

 

Korespondencja z https://gloryart.pl

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przez który należy rozumieć:

 • prowadzenie korespondencji przez Administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, potencjalnych klientów, przedstawicieli kontrahentów administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej lub elektronicznej,
 • udzielanie odpowiedzi na Państwa pytania wysłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie https://gloryart.pl
 • ustalenie, dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

 

Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • zakończenia wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez Administratora za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do komunikacji z Panią/Panem w ramach prowadzonej korespondencji.

 

Komentarze i opinie

Cel i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zamieszczenia komentarzy oraz opinii Użytkowników na temat dokonanych zakupów lub wizyty w sklepie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć: ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu https://gloryart.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem

 

Czas przetwarzania danych

 • Dane osobowe przetwarzane są do momentu usunięcia przez Administratora na prośbę Użytkownika komentarza lub opinii użytkownika albo do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, uznanego przez Administratora za uzasadniony.

 

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zamieszczenia komentarzy lub opinii.

 

 

Kontrahenci/partnerzy oraz ich przedstawiciele

Cel i podstawy przetwarzania: Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wykonania umowy zawartej z Administratorem (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy),
 • wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej przez https://gloryart.pl (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń).

 

Czas przetwarzania danych: Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

 • wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy pomiędzy Administratorem a jego kontrahentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości,
 • przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja umowy zawartej z Administratorem nie będzie możliwa.

 

Pliki cookies

W ramach strony internetowej https://gloryart.pl stosowane są następujące typy plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej, pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

 • utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
 • dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu
 • opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików «cookies». Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres: Gekos Tomasz Augustyn, ul. Pod Stokiem 41/1A, 30-236 Kraków lub drogą elektroniczną kontakt@gloryart.pl

 

Zmiany i aktualizacje Polityki

 • Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Administratora dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.
 • Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na stronie https://gloryart.pl. U góry strony z treścią Polityki znajdzie się informacja o dacie jej najnowszej aktualizacji.

 

Kontakt

Użytkownik może w dowolnym czasie skontaktować się z Administratorem pod adresem Gekos Tomasz Augustyn, ul. Pod Stokiem 41/1A, 30-236 Kraków lub drogą elektroniczną kontakt@gloryart.pl w celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Administrator wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać jego dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat niniejszej Polityki.